پروژه مشاوره مهندسی جهت بررسی راهکارهای عملکرد بهبود سیستم خنک سازی فازهای 2 و 3 پتروشیمی پردیس

 

 

در این پروژه، این مهندسین مشاور به بررسی و مقایسه خطوط سیستم خنک کن و مصرف کننده های آن در مجتمع، بررسی شرایط هیدرولیکی مدار CW و SW در بخش آبگیر و پمپ خانه و شبیه سازی های مربوطه به همراه ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم خنک کننده اقدام نموده است.

 

بازگشت به بالا