در اوایل سال 1361 مدیران و افراد كلیدی مشاور ایران ندكوپورت كه یك شركت مختلط ایرانی - هلندی فعال در طراحی بنادر و سازه‌های دریائی بود اقدام به تأسیس مشاور دریابندر نمودند. 

مهندسین مشاور دریا بندر از بدو تأسیس تاكنون در رشـته‌های مطالعات طرح‌های جامع، طراحی و اجرای بنادر،‌ سازه‌های دریائی، صنایع دریائی،‌ مهندسی ساحلی، تأسیسات ورزش‌های آبی و توریستی برای كارفرمایان خدمات خود را انجام داده است.