خدمات مدیریتی

- مشاوره مدیریت (MC)

- مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

ـ خدمات تداركات و تهیه تجهیزات و مصالح

ـ خدمات اداره و نگهداری امكانات و زیرساخت‌ های بندری

ـ خدمات تأمین نیروی متخصص مرتبط با دریا و سواحل

ـ پشتیبانی لجستیكی

ـ تأمین و توسعه منابع انسانی

خواندن 4061 دفعه

رسانه

بازگشت به بالا