كامل ارائه كلیه خدمات مهندسی و مدیریتی لازم در زمینه بیشتر گرایش‌های مرتبط با مهندسی عمران، مكانیك، برق، الكترونیك و فن آوری اطلاعات می‌باشد. دامنه خدمات قابل ارائه شامل خطوط اصلی ذیل می‌باشد:

ـ مشاوره مدیریت (MC)؛

ـ شناسایی و بررسی اولیه پروژه‌ها؛

ـ مطالعات امكان‌سنجی فنی و اقتصادی؛

ـ اندازه گیری‌ها و آزمایشات میدانی؛

ـ مدلسازی‌های هیدرو دینامیك، انتقال رسوبات و مرفولوژی؛

ـ مطالعات زیست محیطی؛

ـ تهیه طرح‌های جامع؛

ـ طراحی و مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی؛

ـ مهندسی ارزش؛

ـ خدمات تداركات و تهیه تجهیزات و مصالح؛

ـ تهیه و بررسی اسناد مناقصات و ارزیابی پیشنهادات؛

ـ مدیریت پروژه و مدیریت ساخت؛

ـ نظارت بر احداث سازه‌های دریایی و بندری و نظارت بر ساخت تجهیزات بندری؛

ـ مطالعات تخصصی پروژه‌های شروع اولین باره یك فعالیت دریایی و ساحلی؛

ـ عهده گیری خدمات اداره و نگهداری امكانات و زیرساخت‌های بندری؛

ـ توسعه منابع انسانی؛

ـ ارائه خدمات نیروی كاری تخصصی مرتبط با دریا و سواحل؛

ـ پشتیبانی لجستیكی كامل برای پروژه‌ها؛

ـ تحقیقات كاربردی؛ و

ـ تهیه و تدوین نرم افزارهای فنی و مهندسی و مدیریتی.