واحدهای فنی و علمی:

ـ واحد طراحی، مهندسی، توسعه و مدیریت بنادر؛

ـ واحد مهندسی، توسعه و مدیریت سواحل؛

ـ مهندسی عمران و سازه؛

ـ مهندسی هیدرولیك و هیدرولوژی؛

ـ شهرسازی و مهندسی معماری؛

ـ مهندسی تأسیسات برقی و مكانیكی و فرآیند؛

ـ مدیریت پروژه ونظارت بر ساخت؛

ـ حقوق كشوری، مسائل قراردادی و تنظیم بودجه؛

ـ ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث پروژه‌ها و موازین و قوانین محیط زیست؛ و

ـ فن آوری اطلاعات و هیدرو انفورماتیك.