سفر میدانی معاون اول رییس جمهوری به سیستان و بلوچستان

سفر میدانی معاون اول رییس جمهوری به سیستان و بلوچستان که از جنوب تا شمال این استان پهناور را در برگرفت.

بازگشت به بالا