قدردانی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنائی سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده اول پیانک ایران از همکاری ارزشمند و اقدامات شایسته آقای دکتر بنی جمالی

قدردانی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنائی سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده اول پیانک ایران از همکاری ارزشمند و اقدامات شایسته آقای دکتر بنی جمالی از ابتدای تشکیل بخش ملی پیانک ایران.

بازگشت به بالا