بخـش خصوصــی

- انجام مطالعات توجیه فنی و اقـتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه مناطق ساحلی و احداث تأسیسات بندری و صنایع دریائی و فعالیـت‌های وابسته برای كارفرمایان مخـتلف.

بازگشت به بالا