وزارت كشــاورزی

- انجام مطالعات و خدمات مهندسی برای بهسازی و ترمیم موج‌شكن احداث شده مقابل تأسیسات رفاهی و مركز آموزشی بانك كشاورزی در بابلسـر. 

بازگشت به بالا