مناطق آزاد تجاری/ صنعتی یا ویـژه

1 - بررسی و مطالعه برای تدوین و برنامه‌ریزی هماهنگ سرمایه گذاری جهت ایـجاد بندرگاه چند منظوره بخش صنایع دریائی پیكره 6 منطقه آزاد چابهار.

2 - بررسی و انجام مطالعات طرح جامع توسعه چند منـظوره نوار ساحلی منطقه ویژه اقـتصادی انـزلی.

3 - انجام مطالعات طرح جامع و تأسیسات ساحلی، بندری و دریائی برای منطقه ویژه اقـتصادی امیرآباد.

4 - مطالعات اختصاصی منطقه ویژه تجاری مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس با همكاری مهندسین مشاور هلندی ندكو NEDECO (با عنایت به نـتایـج بازدید تیم كارشناسان از 5 منطقه تجاری/صنعتی موفـق در جهان). 

بازگشت به بالا