وزارت صنایـــع

1 - طرح بازسازی تأسیسات بالا آورنده شناور (سرسره) در كارخانجات كشتی‌سازی خلیج فارس.

2 - به عنوان عضو ستاد صنایع دریائی مشاركت در بررسی‌های ستاد مذكور در ارتـباط با برنامه ریزی‌ها،‌ عملیات اجرائی و فعالیـت‌های این صنعت.

3 - انجام مطالعات توجیه فـنی و اقـتصادی برای شركت صنایـع دریائی چابهار (بخش خصوصی) جهت دریافت موافـقت اصولی از وزارت صنایـع. 

بازگشت به بالا