وزارت بازرگانــی

1 - طرح احداث ترمینال مسافری شركت كشـتیرانی والفجر 8 در بوشهر.

2 - طرح احداث ترمینال مسافری شركت والفجر 8 در بندرعباس.

3 - طرح جامع مجتمع تعمیركشـتی و پشتیـبانی لجستیكی ناوگان در بندرعباس. 

بازگشت به بالا