خدمات مدیریتی

- مشاوره مدیریت (MC)

- شناسایی و بررسی اولیه پروژه‌ها

- مدیریت پروژه و مدیریت ساخت

ـ خدمات تداركات و تهیه تجهیزات و مصالح

ـ عهده گیری خدمات اداره و نگهداری امكانات و زیرساخت‌ های بندری

ـ ارائه خدمات نیروی كاری تخصصی مرتبط با دریا و سواحل

ـ پشتیبانی لجستیكی كامل برای پروژه‌ها

ـ توسعه منابع انسانی

خواندن 124 دفعه

رسانه

بازگشت به بالا