پروژه مطالعات فاز دوم طرح جامع بنادر بازرگانی شمال کشور (امیرآباد، انزلی و نوشهر)

دوشنبه, 26 اسفند 1398 ساعت 09:21

 

 

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎدر، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ 10 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﺪري ﮐﺸﻮر، ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر درﯾﺎ ﺑُﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺎدر ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت در ﺧﺼﻮص ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮددﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺎ اﻓﻖ 1404 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ) ﻃﯽ 14 ﻓﺼﻞ و در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﯾﻨﺪه 

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

اراﺋﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي بنادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 78 دفعه
بازگشت به بالا