بندر صیادی تنگ جدید

پایش اجرای موج شکن به روش فتوگرامتری برد کوتاه (Closerange Photogrammrtry)        …

بندر صیادی تنگ جدید

کارفرما : سازمان شیلات ایران = IFO(Iranian Fisheries Company)   محل پروژه: ایران، دریای عمان،…

زیر سازه فلرهای دریایی فاز 19

کارفرما:   شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company)  شرکت پتروپارس =…

بندر صادراتی و خدماتی تمبک

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company) شرکت پترو پارس…