خدمات مهندسی

- تهیه طرح جامع

- طراحی و مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی

- مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی

- مهندسی ارزش

- مطالعات زیست محیطی

ـ تهیه و بررسی اسناد مناقصات و ارزیابی پیشنهادات

ـ نظارت بر احداث سازه های دریایی و بندری و نظارت بر ساخت تجهیزات بندری

خواندن 2605 دفعه
بازگشت به بالا