آموزش مطالعات و تحقیقات

 ـ اندازه گیری ها و آزمایشات میدانی

- تحقیقات كاربردی

ـ تهیه و تدوین نرم افزارهای فنی و مهندسی و مدیریتی

ـ مدلسازی های هیدرو دینامیكی ، انتقال رسوبات و مرفولوژی

ـ مطالعات تخصصی پروژه های شروع اولین باره یك فعالیت دریایی و ساحلی

خواندن 1542 دفعه
بازگشت به بالا