قدردانی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنائی سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده اول پیانک ایران از همکاری ارزشمند و اقدامات شایسته آقای دکتر بنی جمالی از ابتدای تشکیل بخش ملی پیانک ایران

شنبه, 29 آذر 1399 ساعت 16:22

 

قدردانی معاون محترم مهندسی و توسعه امور زیربنائی سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده اول پیانک ایران از همکاری ارزشمند و اقدامات شایسته آقای دکتر بنی جمالی از ابتدای تشکیل بخش ملی پیانک ایران.

خواندن 20 دفعه
بازگشت به بالا