انتشار خبر در خصوص "ادامه همکاری های بین المللی پیانک- ایران با فدراسیون جهانی مهندسان مشاور (FIDIC)‌ در زمینه توسعه پایدار" در ماهنامه "بندر و دریا" شماره پیاپی 280 - مرداد ماه 1399 قابل مشاهده در آدرس اینترنتی:

شنبه, 19 مهر 1399 ساعت 10:42

 

انتشار خبر در خصوص "ادامه همکاری های بین المللی پیانک- ایران با فدراسیون جهانی مهندسان مشاور (FIDIC)‌ در زمینه توسعه پایدار" در ماهنامه "بندر و دریا" شماره پیاپی 280 - مرداد ماه 1399

 

 

قابل مشاهده در آدرس اینترنتی:

خواندن 311 دفعه
بازگشت به بالا